Kushtet e Përgjithshme të Shitjeve

Këto terma dhe kushte të shitjes vendosen nga GHO AHK SPRL (0699.562.515) vendi është i vendosur BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGJIKE më tej e quajtur GHO AHK SPRL dhe në anën tjetër, nga çdo natyror ose personi juridik që dëshiron të bëjë një blerje përmes faqes në internet të GHO AHK SPRL më poshtë referuar si "blerësi".

Objekt:

La kushtet aktuale të shitjes synojnë të përcaktojnë marrëdhëniet kontraktuale midis GHO AHK SPRL dhe blerësit dhe kushtet e zbatueshme për çdo blerje të bërë përmes GHO AHK SPRL, pavarësisht nëse blerësi është një profesionist apo një konsumator. Blerja e një malli ose një shërbimi përmes faqes aktuale nënkupton një pranim pa rezervë nga blerësi të këtyre kushteve të shitjes. Këto kushtet e shitjes do të mbizotërojë mbi çdo kusht tjetër të përgjithshëm ose të veçantë që nuk miratohet shprehimisht nga GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL rezervon të drejtën për të modifikuar kushtet e saj të shitjes në çdo kohë. Në këtë rast, kushtet e zbatueshme do të jenë ato në fuqi në datën e porosisë nga blerësi. Karakteristikat e mallrave dhe shërbimeve të ofruara: Produktet dhe shërbimet e ofruara janë ato të listuara në katalogun e botuar në GHO AHK SPRL. Këto produkte dhe shërbime ofrohen brenda kufijve të stoqeve të disponueshme. Çdo produkt shoqërohet me një përshkrim të hartuar nga furnizuesi. Fotografitë në katalog janë sa më besnike të jetë e mundur por nuk mund të sigurojnë një ngjashmëri të përsosur me produktin e ofruar, veçanërisht në lidhje me ngjyrat.

Çmimet:

Çmimet në katalog janë çmime përfshirë TVSH-në, duke marrë parasysh TVSH-në e zbatueshme në ditën e porosisë; P FORR BELGJIKUN, P FORR VENDET E TJERA ÇMIMET JAN OFF N OFF TATIM, çdo ndryshim në normën mund të pasqyrohet në çmimin e produkteve ose shërbimeve.

GHO AHK SPRL rezervon të drejtën të modifikojë çmimet e saj në çdo kohë, me kusht që çmimi i shënuar në katalog në ditën e porosisë të jetë i vetmi i zbatueshëm për blerësin.

Çmimet e cituara përfshijnë "ose nuk përfshijnë" kostot e përpunimit të porosisë, transportit dhe dorëzimit me kusht që ato të zhvillohen në zonat gjeografike të paraqitura më poshtë.

urdhërat:

Blerësi që dëshiron të blejë një produkt ose një shërbim duhet:

  • plotësoni formularin e identifikimit në të cilin ai do të tregojë të gjitha detajet e kërkuara ose jep numrin e tij të klientit nëse ai ka një të tillë;
  • plotësoni formularin e porosisë në internet duke dhënë të gjitha referencat e produkteve ose shërbimeve të zgjedhura;
  • vërtetoni porosinë tuaj pasi ta keni kontrolluar;
  • të bëjë pagesën në kushtet e përcaktuara;
  • konfirmoni porosinë dhe pagesën tuaj.

Konfirmimi i porosisë nënkupton pranimin e këtyre kushteve të shitjes, pranimin e njohjes së përsosur dhe heqjen dorë nga kushtet e veta të blerjes ose kushte të tjera.

Të gjitha të dhënat e ofruara dhe konfirmimi i regjistruar do të vlejnë prova e transaksionit. Konfirmimi do të jetë me vlerë nënshkrimi dhe pranimi i transaksioneve. Shitësi do të komunikojë me e-mail konfirmimin e porosisë së regjistruar.

Tërheqja:

Blerësit, individë jo-profesionistë, përfitojnë nga një periudhë tërheqjeje prej 14 ditësh nga dorëzimi i porosisë së tyre për ta kthyer produktin te shitësi për shkëmbim ose rimbursim pa gjobë, me përjashtim të kostove të kthimit. Nëse dërgesa nuk bëhet brenda 30 ditëve, blerësi ka të drejtë të anulojë blerjen dhe e gjithë pagesa duhet të rimbursohet në të njëjtën kartë të përdorur për pagesë).

Kushtet e pagesës:

Çmimi është i pagueshëm gjatë porositjes. Pagesat do të bëhen me kartë krediti; ato do të realizohen përmes sistemit të sigurt PAY PAL i cili përdor protokollin SSL "Secure Socket Layer" në mënyrë që informacioni i transmetuar të kriptohet nga një softuer dhe që asnjë palë e tretë të mos e marrë parasysh gjatë transportimit në rrjet. Llogaria e blerësit do të debitohet vetëm kur dërgoni produktet ose shërbimet e disponueshme dhe sasinë e produkteve ose shërbimeve të dërguara ose të shkarkuara. Me kërkesë të blerësit, atij do t'i dërgohet një faturë letre që tregon TVSH-në.

dërgesat:

Dorëzimet bëhen në adresën e treguar në formularin e porosisë e cila mund të jetë vetëm në zonën gjeografike të rënë dakord. Rreziqet janë përgjegjësi e blerësit që nga momenti i largimit të produkteve nga ambientet e GHO AHK SPRL. Në rast dëmtimi gjatë transportit, protesta e arsyetuar duhet t'i bëhet transportuesit brenda tre ditëve nga dorëzimi. Kohët e dorëzimit janë vetëm treguese; nëse tejkalojnë tridhjetë ditë nga porosia, kontrata e shitjes mund të zgjidhet dhe blerësi të kthehet.

Garancia:

Të gjitha produktet e furnizuara nga shitësi përfitojnë nga garancia ligjore e parashikuar nga nenet 1641 dhe vijuese të Kodit Civil.

përgjegjësia:

Në rast të moskonformitetit të një produkti të shitur, ai mund t'i kthehet shitësit i cili do ta marrë përsëri, shkëmbyer ose rimbursuar atë.

Të gjitha pretendimet, kërkesat për shkëmbim ose rimbursim duhet të bëhen me postë në adresën vijuese: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Kutia 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGJIKE brenda tridhjetë ditëve të dorëzimit.

Pronë intelektuale:

Të gjithë elementët e faqes në internet të GHO AHK SPRL janë dhe mbeten pronë intelektuale dhe ekskluzive e GHO AHK SPRL.

Askush nuk është i autorizuar të riprodhojë, shfrytëzojë, ritransmetojë, ose të përdorë për çfarëdo qëllimi, qoftë edhe pjesërisht, elemente të faqes që janë softuer, vizual ose të shëndoshë.

Çdo lidhje e thjeshtë ose hipertekst është rreptësisht e ndaluar pa miratimin e shprehur me shkrim të GHO AHK SPRL.

Te dhena Personale:

Në përputhje me ligjin në lidhje me kompjuterët, skedarët dhe liritë e 6 janarit 1978, informacioni i një natyre personale në lidhje me blerësit mund t'i nënshtrohet përpunimit të automatizuar. GHO AHK SPRL rezervon të drejtën për të mbledhur informacion në lidhje me blerësit, duke përfshirë përdorimin e cookies, dhe nëse dëshiron, t'u transmetojë partnerëve të biznesit informacionin e mbledhur. Blerësit mund të kundërshtojnë zbulimin e detajeve të tyre duke njoftuar GHO AHK SPRL. Në mënyrë të ngjashme, përdoruesit kanë të drejtë të kenë qasje dhe të korrigjojnë të dhënat në lidhje me ta, në përputhje me ligjin e 6 janarit 1978.

Arkivimi - Dëshmi:

GHO AHK SPRL do të arkivojë urdhrat e blerjes dhe faturat në një mbështetje të besueshme dhe të qëndrueshme që përbën një kopje besnike në përputhje me parashikimet e nenit 1348 të Kodit Civil.

Regjistrat e kompjuterizuar të GHO AHK SPRL do të konsiderohen nga palët si provë e komunikimit, urdhrave, pagesave dhe transaksioneve ndërmjet palëve.

Procedimi gjyqësor:

Kushtet aktuale të shitjes në internet i nënshtrohen ligjit belg.

Në rast mosmarrëveshje, juridiksioni u caktohet gjykatave kompetente të Brukselit 1000 BELGJIKE, pavarësisht nga shumësia e të pandehurve ose pretendimet e garancisë.

Nenshkrimi:

Thierry REMY:

Përfaqësuesi ligjor